อ่าวคุ้งกระเบน

"ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทย
เรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์
และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัย
ระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ 
กรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป"


พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายโฆษิต ปั้นเปื้อนรัษฎ์) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2534
ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน 
  
          ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  มีพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู  ในปัจจุบันจัดว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด ขึ้นกระจายปกคลุมอยู่รอบอ่าว เป็นแนวกว้างโดยเฉลี่ย 30-200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร  ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าชายเลนแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีเสน่ห์ และมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (Living museum)  รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของนิเวศทัศนา (Eco-tiurism)

ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

          สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.  2539   โดยงานป่าไม้ เป็นผู้สำรวจและออกแบบก่อสร้าง  ตัวสะพานทางเดินสร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง  (Hopea  odorata)  มีความยาวทั้งสิ้น  1,433 เมตร   และยังมีส่วนที่เป็นทางเดินปูด้วยแผ่นหินทรายยาว  363  เมตร รวมเป็นระยะทางเดินศึกษาธรรมชาติทั้งสิ้น  1,793  เมตร   จุดเริ่มต้นซุ้มประตูศาลาทางเข้าอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของอ่าวคุ้งกระเบน ห่างจากสำนักงานอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฝั่งตรงข้ามถนนเพียง 200 เมตร เส้นทางเดินของสะพาน จะผ่านบริเวณสังคมพืชไม้เบิกนำจำพวกไม้แสม  ไม้ลำพู  แปลงเพาะชำกล้าไม้  แปลงปลูกป่าไม้โกงกาง  แปลงศึกษาวิจัย  ข้ามสะพานแขวนไปสู่ป่าธรรมชาติ  ที่มีไม้โกงกางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสมบูรณ์ จากนั้นสะพานจะวกกลับผ่านแปลงทดลองการปลูกป่าชายเลนผสมผสานกับการเลี้ยงปลา  ผ่านบ่อทดลองการเลี้ยงกุ้งทะเล ที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมโดยระบบชลประทานน้ำเค็ม และไปสิ้นสุดที่ศาลาเชิงทรงซึ่งอธิบายลักษณะของพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ระหว่างรอยต่อป่าชายเลนและป่าบก  บริเวณสะพานทางเดินได้จัดสร้างศาลาสื่อความหมายธรรมชาติ (Nature Interpretation)  และระเบียงหยุดพักชมธรรมชาติเป็นระยะๆ  เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องราวของป่าชายเลนบนบอร์ดนิทรรศการ  พร้อมกับดูตัวอย่างจากของจริงบริเวณรอบ ๆ ศาลา จำนวนทั้งสิ้น 10  ศาลาดังนี้
 
   ศาลาที่  1 กำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน
     อธิบายเรื่องการกำเนิดของอ่าวคุ้งกระเบนและป่าชายเลน  ในลักษณะของวิชาธรณีสัณฐาน  (Geomorphology)
ศาลาที่ 2 ไม้เบิกนำ (ทัพหน้าป่าชายเลน)
    อธิบายเรื่อง  สังคมพืชไม้เบิกนำในป่าชายเลน  ได้แก่  ไม้แสม  และไม้ลำพู
ศาลาที่ 3 ดงฝาด
    อธิบายเรื่องระบบรากของต้นไม้ป่าชายเลน  และการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้ป่าชายเลน
      ศาลาที่ 4  ป่าปลูก
           อธิบายเรื่องการปลูกต้นไม้
       ป่าชายเลน และห่วงโซ่อาหาร
       ในป่าชายเลน
 
  ศาลาที่ 5  ปู่แสม
        อธิบายเรื่องวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน
  และการเก็บหาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบริเวณ
  ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ศาลาชมวิว       เป็นศาลาที่สร้างยื่นออกไปในอ่าวสามารถมองเห็นแนวป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่ทอดตัวเป็นแนวโดยรอบ ผู้มาเที่ยวชมจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและชาวประมงขนาดเล็กที่ผูกพันอยู่กับผืนน้ำและผืนป่าแห่งนี้ทั้งในยามน้ำขึ้นและน้ำลด
ศาลาพะยูน             อธิบายถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ  คือการที่มีพะยูนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายไปจากอ่าวคุ้งกระเบนเป็นเวลานับสิบปี ได้หวนกลับเข้ามาหา
กินหญ้าทะเลในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้งหนึ่ง
     ศาลาคายัก 
          เป็นท่าจอดเรือคายักของ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งระเบนฯ  ที่จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวก
สำหรับผู้มาเที่ยวชมป่าชายเลน โดยการพายเรือคายัก
ศาลาที่ 6 โกงกาง
   อธิบายเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของไม้โกงกาง
ศาลาที่ 7  ป่าไม้ - ประมง
 อธิบายเรื่องการปลูกป่าชายเลนควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลากระพงขาว
ศาลาที่ 8  ลำพู
     อธิบายเรื่องไม้ในวงศ์ลำพู
และความสัมพันธ์ของหิ่งห้อย
กับต้นลำพู

 

ศาลาที่ 9  ประมง
    อธิบายเรื่องการเลี้ยงกุ้งระบบปิด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยใช้ป่าชายเลนเป็นตัวดูดซับธาตุอาหารและบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติและระบบชลประทานน้ำเค็ม
 

 
ศาลาที่ 10  เชิงทรง
    อธิบายระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่  บริเวณรอยต่อระหว่างป่าบก และป่าชายเลน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชมคลิปวีดีโอ

จันทบุีรี แหล่งท่องเทียวธรรมชาติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โอเอซิส ซีเวิลด์
น้ำตกพลิ้ว        
หน้าแรก รู้จักเมืองจันท์ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ แนะนำร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวเมืองจันท์ ของฝากกลับบ้าน บริการฉุกเฉิน

 Chaolao Cabana Resort  New Travellodge Hotel  Laemsingnatural Beach Resort New Travel Beach Resort  Maneechan Resort  Green Bay Resort  The Pier Resort  ร้านลาเต้ 
 Phureeya Ville  Tthanawan Resort  Naturalgarden Resort  Smile Beach Resort  Oasisseaworld  ร้านอาหารปั้นจิ้ม  สละลอยแก้ว  Rattanapura Resort
 Fabb Hotel  Gardenview Resort Chanthaburi P-P Resort         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับลมชมตะวัน รีสอร์ท 
 บ้านธารน้ำใส โฮมสเตย์  บ้านสวนริมน้ำ โฮมสเตย์  บ้านต้นน้ำจันทร์ โฮมสเตย์  ริมธารา โฮมสเตย์  บ้านสวนพฤกษา โฮมสเตย์  KSB โฮมสเตย์  ธนัชพรโฮมสเตย์  The Rever Guest House
               
 Copyright © 2009 Chan For Chan, All Rights Reserved.